Logo MaM pici
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti MMMTEXTIL s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov
 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou MMMTEXTIL s.r.o., so sídlom Ždiarska 17, 040 12 Košice, IČO: 52 736 440, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 53766/V, DIČ: 2121693541, IČ DPH: SK2121693541 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
 2. Kontakt na Predávajúceho je: email: info@mampici.com, telefónne číslo: 0951659226
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.mampici.com (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho alebo ktorá uskutočnila objednávku emailom, ktorej bola zo strany Predávajúceho zaslaná cenová ponuka a ktorá túto cenovú ponuku akceptovala.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho (ďalej tiež ako produkty“).
 7. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.
 8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

P.O. BOX A-35

040 65 Košice 1

tel.č.  055/729 0705, 055/622 7655

fax.č.  055/622 4695

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: reklamacie@mampici.com. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.
 2. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje umiestnenie ponúkaného produktu v internetovom obchode a kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email.
 2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka produktu kupujúcim podnikateľom a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII. a poplatkov za platbu podľa čl. IV.
 2. Základným platidlom je mena euro.
 3. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok a náklady na platbu podľa čl. IV týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Spôsoby platby
 5. Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
 1. platba na dobierku – spoplatnená sumou
 2. platba kartou prostredníctvom platobnej brány
 3. platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim
 4. Dodanie produktov
 1. Produkt je zo strany Predávajúceho expedovaný do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a Kupujúcemu je produkt doručený do 10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy – to všetko v prípade, že si Kupujúci ako spôsob platby zvolil platbu na dobierku. V prípade, že si Kupujúci ako spôsob platby zvolil platbu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, je takýto produkt zo strany Predávajúceho expedovaný do 5 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho a produkt je doručený kupujúcemu do 10 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
 3. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim. Ak Kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa bydliska Kupujúceho.
 4. Dodanie produktu predávajúci uskutoční niektorým zo spôsobov podľa článku VIII týchto VOP, a to v závislosti od voľby Kupujúceho.
 5. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
 6. Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný, Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo Kupujúcemu oznámené pred uzatvorením zmluvy.
 7. Prevzatie produktu
 1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na Kupujúceho momentom prevzatia produktu.
 3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt, pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:
 1. dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
 2. dodania veci v poškodenom obale alebo,
 3. dodania veci bez príslušných dokladov.
 4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

 1. Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené a oznámené Kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť prepravné náklady spolu s kúpnou cenou.

VIII. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: MAMpici s.r.o., Ždiarska 17, 040 12 Košice. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie produktu.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť tiež v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode predávajúceho. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 5. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z., znáša podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. náklady na vrátenie produktu predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
 6. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, ako aj iných nákladov a poplatkov, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 6 tohto článku.
 7. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 8. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 9. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
 10. je predmetom zmluvy predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 11. je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 12. je predmetom zmluvy predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 1. Alternatívne riešenie sporov
 1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v Internetovom obchode Predávajúceho.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho dňa 04.03.2021
+