Logo MaM pici
Privacy policy

Privacy policy

V obchodnej spoločnosti MMMTEXTIL s.r.o., Žiarska 17, 040 12 Košice – mestská časť Nad
jazerom, IČO: 52736440, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro,
vložka č.: 53766/V (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto
dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich
zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na
základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a
aké máme v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Prevádzkovateľ v súvislosti so splnením svojich informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej
tiež ako „zákon o OOÚ“) poskytuje dotknutej osobe nasledujúce informácie. Dotknutá osoba je
v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený
účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. V
rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď bez
Vášho súhlasu alebo na základe Vášho súhlasu.

A. Prevádzkovateľ:
MMMTEXTIL s.r.o., Ždiarska 17, 040 12 Košice – mestská časť Nad jazerom, IČO: 52736440,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 53766/V
Kontaktné údaje:
E-mail: mmmurin@gmail.com
Telefón: +421 902 070 205

B. Aké osobné údaje spracovávame?
Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše užívateľské meno a heslo,
vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prehliadate na našom webe a z
akého zariadenia, čo z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujalo a odvodzujeme z toho
ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej
zlepšovať. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s Vašimi
identifikačnými a kontaktnými údajmi, Vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo
svojom účte. Ak navštívite našu webovú stránku využívame tzv. súbory COOKIES.
Pokiaľ u nás nakúpite, uchovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o Vašich
objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez Vášho súhlasu) za účelom ochrany
právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Oprávnenými záujmami sú v tomto
prípade ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.
V prípade, ak sme povinní plniť zákonnom stanovenú povinnosť, Vaše osobné údaje
spracovávame aj z tohto dôvodu. Na základe tohto právneho základu (bez Vášho súhlasu)
spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu
dodržania najmä nasledovných zákonov: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory, zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame Vaše
identifikačné a kontaktné údaje:
a. na základe oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s našim
zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je našim oprávneným záujmom.
b. za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
c. za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi
oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania
našich služieb.
Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom e-
mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí, budeme spracovávať Vaše identifikačné
a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácií
a. na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) na účely vybavenia
Vašich požiadaviek, prípadne ak ste u nás nakúpili a Vaša požiadavka sa vzťahuje
k objednávke, môžeme tot spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s Vami,
b. na účely evidencie Vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme
riadne a včas,
c. preukazovania, že sme Vašu požiadavku prijali a vybavili.
Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a
  heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ;
 2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami,
  najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a váš
  kontakt na sociálnych sieťach;
 3. vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a
  profily, nastavenie newslettrov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy,
  vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky; 
 4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si
  objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o
  reklamáciách;
 5. údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na
  ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o
  zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha,
  identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia,
  rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov
  cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

C. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov:
predzmluvné vzťahy a uzatvorenie zmluvy
Právny základ: čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane
osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy
na základe žiadosti dotknutej osoby, čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c)
zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa
osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť
osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám
D. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje, sú:
Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje, sú: Externý účtovník, IT
oddelenie, banka, poskytovateľ BOZP, spoločnosť Google, LLC, Štátne inštitúcie za účelom
plnenia povinností zamestnávateľa: Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad,
doplnková dôchodková sporiteľňa, dôchodková správcovská spoločnosť, orgán štátnej správy
a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní.
Za účelom vybavenia objednávky naša obchodná spoločnosť môže odovzdať osobné údaje aj
ďalším subjektom. Naša spoločnosť, a to v súvislosti s vybavovaním Vašej objednávky,
spolupracuje s partnermi, ktorí sa podieľajú na jej vybavovaní, a to najmä

 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby,
  predovšetkým v súvislosti s platbou kartou: Stripe Inc., San Francisco, 354 Oyster Point
  Blvd, USA,
 • prepravným partnerom, najmä so spoločnosťami GLS General Logistics Systems Slovakia
  s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Pri
  letisku 5, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35834498.
  Na základe Vášho súhlasu je naša obchodná spoločnosť oprávnená odovzdať Vaše osobné
  údaje aj reklamným a sociálnym sieťam, a to najmä
 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow
  Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné
  tu: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
  2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné
  tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

E. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. K tomu dochádza iba v prípade,
ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookies súborov. V takom prípade budú vaše
osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby
Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na
webovej stránke prevádzkovateľa.

F. Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv
a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Prevádzkovateľ môže dlhšie spracúvať osobné
údaje výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel na základe osobitného predpisu.
G. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)
Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie
H. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:
a. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré táto
poskytne, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje spracúvame.
b. na opravu osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva vždy presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak má dotknutá
osoba za to, že jej osobné údaje, ktoré uchovávame, nie sú presné, úplné a aktuálne,
pokojne nás môže kontaktovať za účelom ich opravy.
c. na vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že sú splnené
zákonom uvedené dôvody, napr. ak sa účel ich spracúvania skončil.
d. na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo za predpokladu splnenia zákonných podmienok požadovať,
aby sme prestali používať jej osobné údaje, napr. za situácie, ak sú jej osobné údaje, ktoré
uchovávame, nepresné.
e. namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je
založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak
prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá
osoba podá námietku, prevádzkovateľ nebude osobné údaje ďalej spracúvať.
f. odvolať súhlas
Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa
neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie
osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné
údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
g. na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov,
ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov,
ktoré ste nám poskytli na základe svojho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste
jednou zo zmluvných strán.

h. podať návrh na začatie konania, resp. sťažnosť na dozorný orgán
Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 • písomne doručením žiadosti, osobne alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa
 • elektronicky na e-mailovej adrese: info@mampici.com
 • telefonicky na tel. č.: +421 902 070 205
 • osobne v sídle organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkone práv
  dotknutej osoby.
  Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje
  práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si
  dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti
  alebo iným vhodným spôsobom.
  Dotknutá osoba má tiež právo podať návrh, resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných
  údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
  I. SPRACÚVANIE COOKIES
  Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len
  „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
  Na fungovanie našej webovej stránky www.mampici.com používame nevyhnutné cookies
  (essential cookies) umožňujúce realizovať základnú funkcionalitu tejto webovej stránky.
  Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom internetom prehliadači alebo
  pevnom disku Vášho zariadenia. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho
  internetového prehliadača, čo však môže značne ovplyvniť fungovanie webovej stránky.
  NEVYHNUTNÉ COOKIES (ESSENTIAL COOKIES)
  Základné cookies: nevyhnutné cookies umožňujú základnú funkcionalitu webovej stránky,
  ako je jej bezpečnosť, správa siete a prístupnosť. Funkčné cookies: tieto cookies môžu zvýšiť
  rýchlosť, s akou môžeme spracovať vašu žiadosť, pretože nám umožňujú zapamätať si
  preferencie stránok, ktoré ste vybrali. Zároveň by sme za účelom zlepšenia našej webovej
  stránky radi používali aj tzv. dobrovoľné cookies (non-esential), avšak pre ich povolenie je
  potrebné poskytnúť nám Váš súhlas.
  DOBROVOĽNÉ COOKIES (NON-ESSENTIAL COOKIES)
  Analytické cookies: tieto súbory cookies nám umožňujú prostredníctvom služieb Google
  Analytics vylepšiť funkčnosť stránok sledovaním Vášho používania našej webovej stránky. Na
  našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie
  návštevnosti cez systémy Google Analytics. Naša webová stránka na využitie týchto služieb
  načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od
  týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto
  v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné si prečítať ich
  zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb. Dočasné cookies (session cookies)
  spracúvame až do doby, kým vypnete internetový prehliadač. Trvalé cookies (persistent
  cookies) zostávajú vo vašom prehliadači uložené tak dlho, kým neuplynie ich životnosť alebo
  ich manuálne neodstránite. Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v každom webovom prehliadači, a to v jeho na to určenej časti ozn. ako „Pomoc“, „Pomocník“ a pod.. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.
+